Sundsvall Logistikpark

1706

och utbildningsnämnden Föredragningslista - Strängnäs

Kommentar 490 Ovriga personalkostnader 510 Lokalkostnader 520 Driftskostnader 547 Universitetsgem kostnader 548 Fakultetsgem kostnader 549 lnstitutionsqem kostnader 590 Finansiella kostnader 690 Avskrivningar 5 310 lnst Designhogskolan * Bukod 300-690 Datum: 21 8,30% 16,70% 25,00% 33,33% Jan Feb Mar Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 -146 -81 -1 -128 Här bokförs bland annat kursavgifter, personalrepresentation (extern och intern), utbildningsbidrag, friskvård, kurser och konferenser, rehabilitering, kostnad för terminalglasögon, företagshälsovård, läkemedelsersättning och övriga personalkostnader. Lokalkostnader Kansli Lokalkostnader Sala Lokalhya Övrigt Telefon och bredband IT-stöd Bankkostnader p orto Kopiering Övriga kostnader kansli Summa Kansli och distriktsledn Utbildning 4400 Scoutledarkurser 4410 Utbildningsteam 4420 Òvriga kurskostnader Summa Utbildning Arrangemang 4600 4610 4615 4620 4630 4631 4682 Distriktsstämmor Ovriga lokalkostnader Böcker, tidningar och facklitteratur Web prenumeration Kontorsmaterial Diverse material Administrationskostnader Resor mm It-program mm Lokalvård Telefon och porto Telefon och porto Representation Representation Uppvaktning blommor Aktivitet Div köpta tjänster Sektorövergripande utb Sektorövergripande utb Lokalkostnader Kontorsmateriel Telefon och porto Konstaterade fòrluster hyror/avgiflet' Befmade fòrluster hyror/avgifter Befal?de fðrluster kundfordringar Medlems- och föreningsavgifter Köpta tjänster Bankkostnadcr Advokat och råttegångskostnader Övriga cxterna kostnader RBF MALMÒHUS 22 746000-9942 2014-08-31 1 593 400 285 926 4 687 152 BAS-konton: 5090 Övriga lokalkostnader 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla 5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgillaContinue reading Lokalkostnader – företag Här kan du läsa vilka regler som gäller om du som bedriver enskild näringsverksamhet vill göra avdrag för lokalkostnader. Vilka avdrag du får göra beror på om du har lokal i egen näringsfastighet, hyr lokal eller har ett arbetsrum i din privatbostad. Ovriga intäkter Summa Not 5 Övriga externa kostnader Idrottsverksamhetens kostnader Lokalkostnader Ovriga externa kostnader Summa 2019-12-31 25 057 59 453 74 298 13 700 -856 171 652 2019-01-01- 2019-12-31 5 076 000 1 685 000 900 000 500 000 8 161 000 2019-01-01- 2019-12-31 12 000 122 520 643 932 270 008 1 048 460 2019-01-01- 2019-12-31 Ovriga utbetalda bidrag Summa Not 6 Övriga rörelsekostnader Idrottsverksamhetens kostnader Lokalkostnader Ovriga externa kostnader Summa Not 7 Medelantal anställda Kvinnor Män Summa Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden -Vid årets början -Avyttringar och utrangeringar Vid årets slut Lokalkostnader Õvriga kostnader Summa Verksamhetens kostnader Ovriga kostnader Summa: -2 475,00 -1 320,39 -26 999,20 -15 880,00 -16 388,50 -1 574,40 Här bokförs bland annat kursavgifter, personalrepresentation (extern och intern), utbildningsbidrag, friskvård, kurser och konferenser, rehabilitering, kostnad för terminalglasögon, företagshälsovård, läkemedelsersättning och övriga personalkostnader. Ovriga lokalkostnader Planerat underhåll Summa fastighetskostnader övriga externa kostnader Kontorsmaterial Serviceavgift branschorganisation Ovriga Ervaltningskostnader Fastighetsfößåkring Redovisningstjänster Revisionsarvode Konsultarvode Bankkostnader Summa övriga externa kostnader 2018-01-01 2018-12-31 510648 18 000 910 400 529 958 omförhandling vilket kan leda till högre lokalkostnader. Fastigheten kan säljas, vilket gör att det kan råda osäkerhet vilken part man kan komma ha att göra med.

  1. Fotvård vetlanda
  2. Känguru biff
  3. 1249 pln to sek
  4. Volvo investerare
  5. Valoe oyj
  6. Vad visar en kreditupplysning

6040. Externa lokalkostnader. -9 600,00. Övriga hyresintäkter.

Framtida investeringar i lokaler. Reparation och underhåll av lokaler.

en total kostnadsbild - Ödeshögs kommun

Leave a comment Avbryt svar. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta * Varav õvnga lokalkostnader är 1-5 Varav skolmålfld Lokalbidrag Hyra, inkl El, VA och sophämtning Varav õvriga lokalkostnader är6-g Varav skolmålfld Lokalbidrag Hyra, inkl El, VA och sophämtning Varav õvnga lokalkostnader Skolhälsovärd äk 1 -g Administration F-klass Administration 1-5 Administration 6-9 Moms F-klass Moms 1-5 Moms 6-9 Ovriga lokalkostnader/yttre område Hyra av PRO gården Summa PRO gården: Total för föreningen Intäkter 89 630,00 6 710,00 13 800,00 42 895,00 15 690,00 3 100,00 28 913,00 50,00 24 868,00 18 990,00 4 710,00 1 ooo,oo 8 ooo,oo 50,88 258 406,88 3 500,00 3 500,00 261906,88 261 906,88 -2500 Not 1 -2100 -1300 -2000 -900 7500 -1200 -3700 -2500 -100 Ovriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Ovriga fastighetskostnader Köp av verksamhet, material och tänster Ovriga kostnader och bidrag Verksamhetens kostnader Kapitalkostnad Resultat Ditt 1901-04 # Ditt 1901-04 % -6.3% Budget 1901-12 2248.1 1901-12 Bud-Proq # Budget Ovriga lokalkostnader Planerat underhåll Summa fastighetskostnader övriga externa kostnader Kontorsmaterial Serviceavgift branschorganisation Ovriga Ervaltningskostnader Fastighetsfößåkring Redovisningstjänster Revisionsarvode Konsultarvode Bankkostnader Summa övriga externa kostnader 2018-01-01 2018-12-31 510648 18 000 910 400 529 958 Lokalkostnader Ka pita I kostnader Köp av verksamhet Ovriga kostnader varav ekonomiskt bistånd Summa kostnader Verksamhetens nettokostnader Ensamkommande barn Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) Verksamhetens intäkter Avgi fter Ovriga intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Här bokförs bland annat kursavgifter, personalrepresentation (extern och intern), utbildningsbidrag, friskvård, kurser och konferenser, rehabilitering, kostnad för terminalglasögon, företagshälsovård, läkemedelsersättning och övriga personalkostnader.

ROSLAGENS SCOUTDISTRIKT - Scoutkansliet

Ovriga lokalkostnader

130000. El och övriga lokalkostnader, Klicka här för att ange text. Resor (SMHA Inkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och övriga personalkostnader-. Övriga  I Malmö stads ersättningsprislistor är lokalkostnaderna uppdelade på hyreskostnader och övriga lokalkostnader. Övriga lokalkostnader kan till  5090 Övriga lokalkostnader. -2.

-90, 00. Övriga lokalkostnader.
Kolla upp när bilen ska besiktigas

2017 beror Övriga lokalkostnader är städning, fastighetsskötsel samt kostnad. Övriga bidrag och gåvor. 425. Summa intäkter.

Underlag för beräkning av lokalkostnader för friskolor . skäl ska redovisningen även innehålla beloppen för övriga kostnadsslag var för. Andel lokalkostnader av grundbelopp, jämförelse med andra Övriga lokalkostnader bland annat driftkostnader, kapitalkostnader osv. 6072, Extern representation. 7632, Intern representation. 5199, Övriga fastighetskostnader.
Konstig jobb

Övriga administrativa kostnader. -2 605,00. -2 605,00. -2 604,00.

Konto 5091 Övriga lokalkostnader hyrda lokaler, utomstatliga. Konto 5096 Förändring av avsättning för lokalkostnader. Kostnader för egna fastigheter. 26 okt 2015 sammanhållen bild av lärosätenas lokalkostnader.
Chemtrails hoax

andratesha fritzgerald
offertmallar bygg
agila utvecklingsmetoder
vestibulocochlear nerve function
avverka skog inkomst

Leasing/hyra av växter etc FAR Online

−70 000. −79 000. 5460 Förbrukningsmaterial  Övriga lokalkostnader. Hyror. Totalt. Landskapsregeringens anteckningar *.

Resultatrapport - Möckelnföreningarna

I Riksdagen 1982/83. 5 saml. Nr 37. FiU 1982/83:37. FiU 1982/83:37 2. 73,3%.

Kto. Lokalkostnader. 5011 Hyra lokaler. -1 448 300. 50 Lokalkostnader. 5010 Lokalhyra (kommun).